UWAGA
To jest stara strona Gimnazum i Liceum im. Stefana Batorego.
Aktualne informacje znajdziesz pod adresem:
http://www.batory.edu.pl/


Spis treści

Rekrutacja do Gimnazjum im. Stefana Batorego do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Rekrutacja uzupełniająca

Do 29 sierpnia 2014 zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

 • (od 9 lipca) do 26 sierpnia 2014 do godziny 10:00 – składanie wniosków o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej
 • 27 sierpnia 2014 o godzinie 15:00 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych
 • 28 sierpnia 2014 w godzinach 9:00–15:00 – składanie oryginałów świadectw i pozostałych dokumentów

Wyniki

W dniu 13 maja (wtorek) o godz. 8:00 odbył się sprawdzian uzdolnień kierunkowych do gimnazjum.

Wyniki sprawdzianu są umieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji. Kandydat po zalogowaniu na swoje konto widzi liczbę uzyskanych punktów rekrutacyjnych za sprawdzian.

Liczba punktów rekrutacyjnych równa jest liczbie punktów uzyskanych na sprawdzianie podzielonych przez cztery, np. kandydat, który otrzymał na sprawdzianie 120 punktów (z 200 możliwych) zobaczy wynik 30 punktów rekrutacyjnych.

W dalszej rekrutacji udział biorą wszyscy kandydaci, którzy przystąpili do sprawdzianu. Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 130, w tym 50 ze sprawdzianu.

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona 7 lipca o godzinie 13:00.

O zakwalifikowaniu do szkoły decyduje liczba punktów rekrutacyjnych, obliczonych zgodnie z zapisami w regulaminach rekrutacji. Kandydat zostanie zakwalifikowany tylko do jednej szkoły, która jest przez niego najbardziej preferowana spośród szkół do których uzyska wystarczającą liczbę punktów rekrutacyjnych. Patrz: Biuro Edukacji - często zadawane pytania, pytania 28 i 29.

Wnioski

Wnioski będzie się wypełniało w systemie elektronicznym http://www.gimnazja.edukacja-warszawa.pl/. Po wypełnieniu podania należy je podpisać i przynieść (przysłać) do szkoły. Jeżeli podanie jest podaniem do kilku szkół jednocześnie to należy jest dostarczyć wyłącznie do szkoły, której klasa znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych

Sprawdzian będzie trwał 90 minut i będzie dotyczył uzdolnień lingwistycznych (w języku polskim).

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klas dwujęzycznych zostanie przeprowadzony 13 maja 2014 (wtorek) o godz. 8:00.


Klasy

W roku szkolnym 2014/2015 planujemy otwarcie dwóch klas dwujęzycznych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania.

Języki obce

W klasach dwujęzycznych nauczanymi językami obcymi będą angielski (5 godz. / tydz.) oraz niemiecki (2 grupy), francuski (1 grupa) lub włoski (1 grupa) - (2 godz. / tydz.)

Rejon

Rejon szkoły jest ograniczony osiami ulic Myśliwieckiej, J. M. Hoene-Wrońskiego, Myśliwieckiej oraz Rozbrat. Do rejonu szkoły należą budynki o adresach: ul. Myśliwiecka 6, ul. Myśliwiecka 6a, ul. Myśliwiecka 6b, ul. Górnośląska 31

Klasy dwujęzyczne są klasami, w których nie obowiązuje rejonizacja. W związku z brakiem kandydatów z rejonu nie planujemy utworzenia klasy innej niż dwujęzyczna.


Rekrutacja do II L.O. im. Stefana Batorego do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Listy osób zakwalifikowanych

Listy osób zakwalifikowanych są opublikowane na tablicy na terenie szkoły. Zgodnie z art 20zc Ustawy o systemie oświaty listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do kwalifikacji.

Szczegółowe wyniki kandydat może zobaczyć w systemie rekrutacji elektronicznej po zalogowaniu na swoje konto.

Osoby zakwalifikowane prosimy o dostarczenie do szkoły 4 lub 7 lipca następujących dokumentów:

Rekrutacja dodatkowa

W dniach 26-29 sierpnia odbędzie się rekrutacja dodatkowa. Mogą w niej uczestniczyć wszyscy kandydaci niezależnie od wyniki kwalifikacji z 3 lipca 2014. Należy złożyć wniosek o przyjęcie w rekrutacji dodatkowej i jeżeli szkołą I wyboru była inna szkoła załączyć kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (nie musi to być egzemplarz poświadczony przez gimnazjum).

Wyniki języka angielskiego

Wyniki sprawdzianu są umieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

W przypadku pozytywnego wyniku sprawdzianu kandydat po zalogowaniu na swoje konto widzi sumaryczną liczbę uzyskanych punktów rekrutacyjnych za sprawdzian.

W przypadku negatywnego wyniku sprawdzianu kandydat po zalogowaniu na swoje konto widzi wynik 0,1 p (przy niezaliczonej części pisemnej) lub 0,2 p (przy niezaliczonej części ustnej).

Szczegółowe wyniki (z rozbiciem na części pisemną i ustną) są wywieszone na tablicy w hallu szkoły.

Wnioski

Wnioski będzie się wypełniało w systemie elektronicznym http://www.ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl/. Po wypełnieniu wniosku należy je podpisać i przynieść (przysłać) do szkoły. Jeżeli podanie jest podaniem do kilku szkół jednocześnie to należy jest dostarczyć wyłącznie do szkoły, której klasa znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji.

Profile

W roku szkolnym 2014/15 planujemy otwarcie sześciu oddziałów pierwszych:

 • 5 oddziałów z polskim programem nauczania, w każdej trzy przedmioty rozszerzone, w tym jeden do wyboru (o ile zgłosi się wystarczająca grupa chętnych):
  • z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki;
  • dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii;
  • z rozszerzonym programem nauczania j. polskiego, historii;
   w oddziałach mat-fiz, mat-geo oraz pol-hist przedmiotem do wyboru będzie jeden z przedmiotów:
   • j.niemiecki
   • historia (poza klasą pol-hist)
   • chemia (poza klasą pol-hist)
   • wiedza o społeczeństwie
   • informatyka (poza klasą pol-hist)
   • geografia (poza klasą mat-geo)
  • z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii;
  • dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii;
   w obu oddziałach biol-chem przedmiotem do wyboru będzie jeden z przedmiotów:
   • fizyka
   • matematyka
 • dwujęzyczny oddział przygotowujący do dwuletniego programu Matury Międzynarodowej.

Rekrutacja dla kandydatów wracających z zagranicy

 • do 20 czerwca 2014 godz. 12:00 - składanie podań
 • 24 czerwca 2014 godz. 9:00 - sprawdzian (część humanistyczna i część matematyczno-przyrodnicza + do klas dwujęzycznych i preIB dodatkowo język angielski)
 • 30 czerwca 2014 godz. 16:00 - ogłoszenie wyników

W miarę wolnych miejsc odbędzie się rekrutacja dodatkowa dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie wzięły udziału w sprawdzianie w czerwcu:

 • do 25 sierpnia 2014 godz. 12:00 - składanie podań
 • 26 sierpnia 2014 godz. 9:00 - sprawdzian (część humanistyczna i część matematyczno-przyrodnicza + do klas dwujęzycznych i preIB dodatkowo język angielski)
 • 28 sierpnia 2014 godz. 12:00 - ogłoszenie wyników


Rekrutacja do programu IB (2 klasa polskiego L.O.)

Więcej informacji o programie IB znajdziesz w zakładce IB.

Osoby po ukończeniu klasy pierwszej liceum, które chciałyby rozpocząć naukę w programie Matury Międzynarodowej powinny:

 • umieć uzasadnić swój wybór i znać podstawowe zasady funkcjonowania programu IB, rozumieć jego filozofię oraz umieć samodzielnie kontrolować swoje obowiązki i przestrzegać terminów (szeroko pojęta samodyscyplina)
 • znać język angielski na poziomie pozwalającym podjąć naukę w programie (poziom zbliżony do CAE)

Opłata

Prosimy wszystkich o wniesienie opłaty egzaminacyjnej na konto Rady Rodziców w wysokości 100 PLN

Numer konta: 45 1130 1062 0000 3098 5520 0002
Rada Rodziców przy II L.O. i Gimnazjum im. Stefana Batorego
00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 6

z dopiskiem:

imię i nazwisko (opłata egzaminacyjna IB)

Składanie podań

Podanie (pobierz formularz PDF) o przyjęcie do szkoły oraz deklarację (pobierz formularz PDF) przystąpienia do programu IB należy złożyć w sekretariacie szkoły do 6 czerwca 2014 do godz. 10:00. Do podania należy dołączyć potwierdzenie wpłaty.

W przypadku chęci wyboru przedmiotu Visual Arts podanie należy złożyć do 27 maja 2014, 30 maja 2014 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z przedmiotu Visual Arts (od godz. 14:00).

Sprawdziany kwalifikacyjne

Sprawdzian kwalifikacyjny obejmuje:

 • arkusz z języka angielskiego (90 minut)
 • arkusze z matematyki, polskiego oraz przedmiotów wybranych w programie IB (w sumie około 4 godzin)

Sprawdzian pisemny rozpocznie się 10 czerwca 2014 o godzinie 9:00.

Ustne rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 12-13 czerwca 2014. Dokładny harmonogram zostanie ogłoszony 11/12 czerwca 2014.

10 czerwca 2014

Poniżej przedstawiamy orientacyjne godziny rozpoczęcia egzaminów:

 • 09:00 - język angielski
 • 10:30 - matematyka
 • 11:15 - język polski
 • 12:00 - biologia, chemia i fizyka
 • 12:45 - geografia, historia i psychologia
 • 13:30 - język niemiecki / język francuski

Rekrutacja dodatkowa

W miarę wolnych miejsc odbędzie się w dniach 25-28 sierpnia 2014 rekrutacja dodatkowa dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie wzięły udziału w sprawdzianie w czerwcu. Na podanie czekamy do 22 sierpnia 2014.

część pisemna - 26 sierpnia 2014

Poniżej przedstawiamy orientacyjne godziny rozpoczęcia egzaminów:

 • 09:00 - język angielski
 • 10:30 - matematyka
 • 11:15 - język polski
 • 12:00 - biologia, chemia i fizyka
 • 12:45 - geografia, historia i psychologia (nie ma wolnych miejsc w grupie geografii)
 • 13:30 - język niemiecki / język francuski

część ustna - 28 sierpnia 2014

Egzamin rozpocznie się ok 12:00. Dokładną godzinę podamy 26 sierpnia podczas egzaminów pisemnych.