UWAGA
To jest stara strona Gimnazum i Liceum im. Stefana Batorego.
Aktualne informacje znajdziesz pod adresem:
http://www.batory.edu.pl/

Spis treści

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc socjalna obejmuje niżej wymienione formy wsparcia:

Wyprawka szkolna:

Uczniowie rozpoczynający naukę w klasach III Liceum, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, mogą otrzymać w roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Pomocą mogą zostać objęci również, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w trym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego nie tylko na zakup podręczników, ale również zakup materiałów edukacyjnych. Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w szkole w terminie do dnia 10 września 2014 r.
Formularze wniosków wraz z instrukcją wypełnienia znajdują się na stronie Biura Edukacji, zakładka „Dla ucznia i Rodzica” – „Pomoc socjalna”:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6256-dofinansowanie-podrecznikow-i-materialow

Stypendium szkolne /zasiłek szkolny:

O „Stypendium szkolne” może się ubiegać uczeń, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456zł netto.
O „Zasiłek szkolny” może się ubiegać uczeń, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie pomocy.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w szkole do 15 września 2014r.

Formularze wniosków wraz z instrukcją wypełnienia znajdują się na stronie Biura Edukacji, zakładka „Dla ucznia i Rodzica” – „Pomoc socjalna”:
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

Stypendium "Posiłek dla ucznia":

Dofinansowanie obiadów szkolnych dotyczy uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub szczególnej sytuacji życiowej.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej uzasadniające brak dofinansowania obiadów szkolnych z budżetu OPS oraz zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów.
Wniosek do pobrania ze strony szkoły, zakładka „Pomoc materialna dla uczniów” http://www.batory.edu.pl/
Wypełniony wniosek wraz wymaganymi załącznikami należy jak najszybciej złożyć w sekretariacie szkoły (najpóźniej do 20.09.2013r. lub w szczególnych sytuacjach losowych w trakcie trwania roku szkolnego).

Stypendium im. Jana Pawła II:

O Stypendium JPII mogą ubiegać się uczniowie spełniający ściśle określone kryteria. Wyczerpujące informacje znajdują się na stronie http://www.stypendiajp2.pl

Stypendium prezesa Rady Ministrów:

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest projektem systemowym Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Więcej informacji dostępne jest na stronie programu.